Vant favorabil schimbarii la Catane

Dorinţa de schimbare, îmbunătăţire şi înnoire a situaţiei existente în comunitatea interetnică doljeană Catane s-a făcut simţită în cadrul Şedinţei Consiliului Local din data de 30 iulie a.c., când au avut loc consultări cu privire la direcţiile strategice de dezvoltare locală. O analiză a comunei reprezintă un demers îndrăzneţ care angajează mai mulţi factori, din perspectiva faptului că localitatea reprezintă un organism viu, în căutarea unui echilibru cu urbanul şi cu mediul înconjurător, aflându-se în procesul de identificare al celor mai bune soluţii de transformare progresivă, păstrându-şi tradiţiile distincte. Dezvoltarea comunităţii a fost abordată multidisciplinar, pe faţete ale realităţii, iar studiile de sinteză, menite să acopere cantitativ şi calitativ întreaga paletă a componentelor acestei localităţi solicită eforturi conjugate din partea comunităţii locale şi asociaţiilor implicate în acest demers. În Şedinţa Consiliului Local au fost analizate problemele locale şi ocaziile favorabile de dezvoltare, pentru a construi Strategia de dezvoltare locală 2020 folosind punctele tari ale comunităţii, eliminând punctele slabe, exploatând oportunitățile şi îndepărtând amenințările.

  1. Puncte tari

–       DN 55, DJ 552A  (Drum de acces asfaltat – 6,5 km + 25 km de drum comunal și de exploatații agricole);

–       Reţea de apă extinsă (aproximativ 100%);

–       Deschiderea către Dunăre – cale navigantă, pescuit, agrement;

–       Calitatea solului;

–       Deschiderea autorităţilor locale către noi iniţiative;

–       Existenţa forţei de muncă;

–       Proiecte educaționale în derulare – Programul „A doua şansă”;

–       Grupuri de crescători de animale în constituire;

–       Investitori mari şi medii;

  1. Puncte slabe

–       Lipsa unui plan coerent/strategii care să permită prioritizarea unor nevoi, în vederea derulării ulterioare de proiecte locale;

–       Lipsa investitorilor și capacitatea redusă a celor existenți de a crea noi locuri de muncă;

–       Lipsa locurilor de muncă;

–       Lipsa resurselor financiare pentru asigurarea cofinanțării  de proiecte;

–       Islazul comunal este arat;

–       Dispariția fizică a unor drumuri de exploatație și a infrastructurii aferente (ex: rigolele de drenare);

–       Abandon şcolar şi copii neînscrişi (lipsa actelor de stare civilă);

–       Distanţa faţă de Craiova;

–       Lipsa de promovare a resurselor;

–       Forţa de muncă necalificată;

–       Participarea scăzută;

  1. Oportunităţi  

–       Mecanizarea;

–       Posibilitatea derulării de proiecte/investiții;

–       Forța de muncă ieftină (atât din localitate, cât și din proximitate);

–       Posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile;

–       Parteneriate cu comunele din proximitate, cu același specific geografic (existența GAL-ului);

–       Posibilitatea practicării pescuitului sportiv;

–       Posibilitatea derulării de proiecte de calificare/perfecționare conform cerințelor pieței muncii;

  1. Ameninţări    

–       Nivelul redus de implicare al cetățenilor;

–       Birocrația ridicată;

–       Lipsa unui plan strategic pe termen mediu și lung care să cuprindă toate sferele socio-economice;

–       Abandonul școlar în creștere.

Direcţii de acţiune

–          Programe de calificare/perfecționare conforme cu cerințele pieței muncii;

–          Proiecte de promovare și de protecție a mediului înconjurător (colectare selectivă, construirea de rețele de canalizare și stații de epurare);

–          Derularea unor proiecte de infrastructură – canalizare, reabilitare drumuri de acces și de exploatare;

–          Crearea de SES-uri (societăți de economie socială);

–          Crearea de programe de scoatere a persoanelor asistate social din această categorie (alocarea unor suprafețe mici de teren pe care să le cultive, alocarea unor vaci de lapte etc.);

–          Crearea unui plan de acordare de facilități pentru investitorii care creează locuri de muncă la nivelul localității.

            Strategia de dezvoltare locală 2020 aferentă comunităţii interetnice doljene Catane este realizată în cadrul proiectului „DELICOM Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunității”, implementat de Asociația „Mereu pentru Europa” în parteneriat cuAsociația “CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială” şi finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România.

 Persoană de contact: Carmen Oprescu – Responsabil informare în cadrul proiectului DELICOM – implementat de Asociaţia “Mereu pentru Europa”, e-mail: mpe@mpe.ro, telefon: 0351176824, 0730 250 630.

Lasă un comentariu