Despre proiect

Prezentare generala

În perioada mai 2014 – septembrie 2015, Asociaţia Mereu pentru Europa Craiova,  în parteneriat cuAsociația CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială, va implementa proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale Catane, Calopăr și Coţofenii din Față.

Cea mai mare parte a persoanelor din aceste 3 localităţi au parte de aceleaşi probleme: sărăcia, lipsa oportunităţilor de muncă din zonă, lipsa resurselor materiale, rate ridicate ale abandonului şcolar, nivelul de educaţie scăzut, infrastructura slabă şi accesul scăzut la utilităţi. În plus, localnicii de etnie romă din aceste regiuni se confruntă atât cu lipsa mediatorilor sanitari, a programelor de formare care au ca scop igiena sanitară, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, planingul familial, cât şi cu lipsa unor programe de dezvoltare comunitară adresate cu precădere lor. Un alt numitor comun al locuitorilor din aceste zone este ponderea ridicată a populaţiei care are ca principală sursă de trai venitul minim garantat.

În acest context se evidenţiază intenţia Asociaţiei Mereu pentru Europa Craiova de a se implica, printr-o soluție viabilă, pentru ca membrii acestor comunități să poată beneficia mai ușor de fonduri europene, dar și să înțeleagă că înainte de a ne ajuta alții, trebuie să ne ajutăm noi înșine.

Și cum ”veșnicia s-a născut la sat”(Lucian Blaga), satul românesc trebuie să fie punctul de plecare spre schimbarea mentalităţii, care să ne ajute să înțelegem că nu este posibil revirimentul acolo unde nu există implicare, hărnicie, respect şi bunăvoinţă.

O iniţiativă care încorporează toate aceste atribute este reprezentată de proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii, prin care localnicii din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față vor face primii paşi ai exerciţiului democratic, învăţând să conştientizeze, să participe şi să se implice în rezolvarea problemelor din propria comunitate.

În acest cadru, persoanele selectate în urma campaniei de informare din aceste localităţi vor lua parte la sesiunile de instruire ce au drept scop apariţia unei organizaţii nonguvernamentale în fiecare comunitate vizată de proiect.

ONG-urile nou constitute vor reprezenta asociaţii eterogene benevole, constituite prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate pe baza interesului comunitar, având în componenţă atât români, cât şi etnici romi. Rolul acestor organizaţii este acela de a promova valorile şi iniţiativele civice în favoarea beneficiului public general şi de a oferi cadrul informal de exprimare. În acest mod, perspectiva îmbunătăţirii vieţii sociale în mediul rural capătă valenţe realiste, pentru că există oportunitatea de a accesa programele europene actuale.

Însă proiectul şi rolul Asociaţiei Mereu pentru Europa Craiova nu se încheie aici, pentru că vor continua demersurile de sprijinire a celor 3 comunităţi rurale interetnice la elaborarea strategiilor de dezvoltare locală care să vizeze integrarea socio-economică a romilor. În acest sens, membrii ONG-ului recent înfiinţat, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi liderii din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față vor participa la sesiunile de instruire privind planificarea strategică comunitară, urmând ca Asociaţia Mereu pentru Europa Craiova să ofere atât suport pentru realizarea   strategiilor de dezvoltare comunitară în aceste localităţi, cât şi pentru construirea unor planuri privind dezvoltarea de activităţi generatoare de venit în aceste zone.

În acest mod, participanţii vor beneficia de toate informaţiile necesare pentru atragerea banilor europeni în perioada 2014-2020, mai ales că sunt încurajate proiectele care urmăresc integrarea socială şi dezvoltarea comunităţilor marginalizate din România prin stimularea asocierii actorilor dintr-un teritoriu care elaborează şi aplică strategii integrate, multisectoriale de dezvoltare locală.Proiectele de acest tip implementate în mediul rural vizează îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală şi socială, infrastructura socială și medicală, precum şi formarea personalului: asistenți sociali, asistenţi medicali comunitari, mediatori, lucrători sociali, psihologi, medici de familie etc.

În acest context, participanţii la sesiunile de instruire organizate de Asociaţia Mereu pentru Europa vor avea capacitatea de a identifica priorităţile locuitorilor din Catane, Calopăr și Coțofenii din Față, pentru a accesa banii europeni alocaţi pentru perioada post 2014, prin proiecte menite să sprijine dezvoltarea economiei locale şi să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei.

Proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii, se adreseaza noilor provocări sociale, atât prin creşterea implicării comunităţilor rurale în procesul de decizie local, cât şi prin activităţi menite să conducă la rezolvarea problemelor comune şi la dezvoltarea întregii comunităţi.

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, bugetul total eligibil aferent proiectului fiind de 75.664,58 euro, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 68098,12 euro.

 

Utilitatea DELICOM

România este un exemplu perfect pentru societăţile în care există injustiţie socială faţă de multe grupuri vulnerabile (copiii din familii foarte sărace, tinerii peste 18 ani fără familie, persoanele cu dizabilităţi, persoanele de etnie romă, vârstnicii sau persoanele fără adăpost).

Tocmai pentru că este nevoie de justiţie socială în România, a fost creată o componentă dedicată acestui concept în cadrul programului Fondul ONG în România, finanţat prin granturile SEE şi norvegiene, iar o parte a aceasteia se adresează comunităţilor interetnice din rural, în special celor de romi.

Noi, cei de la Asociaţia Mereu pentru Europa, ne-am aplecat asupra acestei subcomponente prin proiectul “DELICOMDezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii” şi sperăm să aducem schimbări în 3comunităţi doljene marginalizate: Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă.

În aceste localităţi, la fel ca în orice fel de societate, există discrepanţe între grupurile sociale sau entice, iar  diferitele tipuri de resurse, de la cele materiale, de putere sau influenţă, până la cele de prestigiu social sunt distribuite aleator. În acest sens, aici există date care confirmă lipsa de echitate socială şi, implicit, lipsa unei egalităţi a şanselor.

Toate colectivităţile tind spre o societate incluzivă, în care orice persoană, indiferent de experienţă sau de circumstanţele de viaţă, reuşeşte să îşi atingă potenţialul maxim, unde cei vulnerabili participă la luarea deciziilor care îi privesc şi au acces simplu la resursele de care au nevoie, în care există un echilibru între drepturi şi responsabilităţile fiecăruia.

Din nefericire, în aceste localităţi lucrurile nu stau aşa, gradul de implicare al persoanelor cu probleme la luarea deciziilor este unul foarte scăzut, iar realitatea de zi cu zi, arată că persoanele dezavantajate sunt cuprinse în cercul vicios al sărăciei şi excluderii sociale, iar schimbările rapide din economie şi din societate îi pun în situaţii complexe de risc: fie că e vorba de  risc profesional, social sau familial, fie că acuză lipsa de venituri, etc.

În acest context, localnicii din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă se străduiesc să supravieţuiască şi se lovesc de aceleaşi probleme, în care se remarcă nivelul scăzut de trai al populaţiei, în special al romilor şi lipsa oportunităţilor de muncă în zonă, coroborate cu un grad de educaţie scăzut, care face ca o pondere ridicată a populaţiei să aibă ca principală sursă de trai venitul minim garantat.

Analizând situaţia din cele 3 comunităţi rurale interetnice, Asociaţia Mereu pentru Europa a identificat mai multe nevoi comune, care arată că este esenţială implicarea comunităţii atât în definirea problemelor, cât şi în ierarhizarea priorităţilor de investiţii, urmând ca în acest fel locuitorii să înțeleagă că înainte de a ne ajuta alții, trebuie să ne ajutăm noi înșine.

GRADUL SCĂZUT DE IMPLICARE, odată semnalizat şi conştientizat la nivelul întregii colectivităţi, poate conduce atât la schimbarea mentalităţii şi la o abordare proactivă în rezolvarea nevoilor imediate, cât şi la dezvoltarea comunităţilor pe termen mediu si lung.

În acest context, proiectul “DELICOMDezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii”propune intervenţii şi soluţii adecvate prin activități de informareprivind importanţa organizaţiilor neguvernamentale în procesul de dezvoltare a comunităților rurale interetnice și prin stimularea înființării lor.  Astfel pot demara activităţile de informare şi conştientizare a comunităţilor vizatecu privire la importanţa strategiilor de dezvoltare locală şi a oportunităţilor privind atragerea de fonduri în perioada  post 2014, banii accesaţi putând fi de real folos pentru acoperirea nevoilor reale ale locuitorilor din aceste zone.

Proiectul “DELICOMDezvoltare locală integrată sub responsabilitatea

comunităţii” va avea un impact ridicat pe termen lung asupra locuitorilor din Catane, Calopăr şi Coţofenii din Faţă, pentru că localnicii vor conştientiza că doar împreună devin puternici, iar  asocierea în organizaţii neguvernamentale va conduce la accesarea finanţărilor europene prin proiecte menite să acopere nevoile şi problemele reale ale acestor comunităţi.

În acest mod se va dezvolta cultura organizaţională, cele 3 ONG-uri nou înfiinţate putând deveni pilonii centrali ai luptei împotriva sărăciei şi discriminării şi vor constitui o voce puternica la nivel local, şi nu numai, pentru apărarea intereselor comunităţilor.